Şiir Ekle

Cegerxwîn - Ey Heval Robson Sözleri

Cegerxwîn - Ey Heval Robson şiirinin Kürtçe sözleri...
Cegerxwîn

Kürtçe SözleriEy heval Robson dengbêjê cîhan
Paşmêrê selam zana û insan
Gernas û rênas, dijminê Dalas
Di ser ava re, di ser çiya re
Rengê te ê reş tê ber çavê me
Dengê te ê xweş xweş tê guhê me
Ev xebata te didî me hêrzan
Kêferata te didî me lerzan
Ev tevgera te ji bona insan
Pir jê ditirsin axa û dehqan
Xwedî sermiyan ji te ditirsin
Hemî xanedan ji hev dipirsin
Dibêjin reşik çawa şiyar bûn?
Destê hev girtin li ber me rabûn
Dalas ditirsî weke Mak-Arsî
Di ber piyan çûn pir tac û kursî
Xwedî sermiyan serê xwe hildan
Dibezin, dilerzin, dicivin, direvin
Ji meydan...

Ey heval Robson!
Ne tenê reşik ketin bin destan
Em jî sipî ne mane perîşan
Reben, belengaz, bindest,çarereş
Birçî û tazî, tev jar û nexweş
Gunhê me çi ye, ne sûc ne sebeb
Ketin bin destan ev Kurd û Ereb
Zencî û Hindî em hemî insan
Kê em hiştine wisa perîşan
Nîzam, nîzam...
Nîzama hovan, ev nîzama xwar
Nîzama faşîst em xistin bin dar
Xwedî sermiyan, dezge koledar
Em kirin bêçar, em kirin bin bar
Kirin tar û mar...

Ey heval Robson,
Derdê min û te, ev derdê giran
Zordestiya ko kete nav cihan
Hin mezin, bilind, dehqan xanedan,
Hin reben bindest mane perîşan
Ji vî derdê me Markis îngilis
Bûne du rêzan, bûne du hozan
Lênîn Sitalîn rê şanî me dan
Pale şiyar bûn xebat û lebat
Roj hilat, roj hilat...
Xelas bû rojhilat
Roja sor, roja zer
Ji Mosko hate der
Tava xwe da Balqan da Elman
Xwe berdaye ser Çîn, Çîn
Çîna mezin, Çîna giran
Şewqa xwe da Hind
Tev dagirt, cihan...

Ey heval Robson,
Karker û rencber, cotar şiyar bûn
Reben perîşan bi hevre rabûn
Bi tang û bi top, diçin şer û ceng
Li her der qîrîn li her der hewar
Li hawîr bû deng
Dixwazin azadî, serbestî wekhevî
Narevin...
Lê dijmin ditirsî, direvî,direvî..
Çi reşik, çi sipî, belengaz bûn heval
Dikujin koledar-xwedî gund, xwedî mal
Berepaş direvin bayloz, xanedan
Malê wan malê wan,
Bû bela serê wan...

Tarîx, tarîx xiste nav sînga wan
Dilê wan, çavê wan,
Ev kelem ev mîz...
Dicivin, dikevin, di şer de direvin
Peykevin peykevin...

Ey heval Robson!
Me divê dinyake ko her kes dewlemend
Dinya bû buhişt çi bajar çi gund
Ji bo her kesî fersend û mecal
Xwenda û zana, hozan û delal
Qesra me bilind, bexçe xweş û rind
Em tev de dilxweş li nav dimeşin
Tilûr diqişin, cobar dixuşin
Çuqlî dihejin, pelik diweşin
Çiya pir bilind, dirêj, girover
Tîrêjê rojê xwe berdane ser
Dinya maye mişt, ji jîn, ji evîn
Xweşî tev dagirt
Her kes, her tişt, her der...

Ey heval Robson
Fermo em herin
Serbest bigerin
Bixun, binerin
Bibênin bipirsin
Zorker nemaye ji kê bitirsin
Sinor nemane çibkin peseport
Dilxweş û rûgeş hemî keç û xort
Li vir xurînî bixun hingivîn
Li Mosko taştê, firavîn li Çîn
Li Newyorkê şîv, li London paşîv
Çi reş çi sipî tev bibin kirîv...
Firek bidin xwe, em herin Merîx
Destê xwe bidin Şêrîn û Zelîx
Zîka riwê te maçkî bimijî
Tîna dilê xwe bi te bikujî
Bêje ezbenî, bêje ezbenî,
Jola dikenî, Zika dikenî...
Dengê te ê xweş herkes dixwazî
Wî dengê şêrîn...
Bêje ey heval, hevalê delal
Bi saz bi qêrîn...
Bimrî koledar, bimrî zordestî
Bijî azadî, bijî serbestî.

Ey heval Robson!
Ev cîhana xweş
Besî teva ye çi sipî çi reş
Divê derbas kin rû biken û geş
Dewlemend serbilind,

Tev bi hev re rind...
Nemênin sêwî, birçî û tazî
Ne kuştin, ne şer, ne qîr, ne gazî
Bi hev re herin tev kar û xebat
Heşt seet, çar seet, du seet
Pir xweş e xebat
Bo milet û welat,
Ko bibin em bi kinc, bi xwarin
Bi xanî, bi ronî, xwenda û siwar
Li ber hev nanerin
Bûn heval, bûne dost, bûne yar
Hovitî nema ye...

Tev xwenda, tev zana, tev şiyar
Ev kevoka selam, pir xweşik pir ciwan
Baweşîn, baweşîn bikî ew li ser me li insan
Pir xweş e ev cîhan
Tev evîn, tev de jîn
Ax... Cegerxwîn
Pir xweş e ev cîhan...

Sözlerin Okunuşu Ey heval Robson dengbêjê cihan
Paşmêrê selam zana u ınsan
Gernas u rênas, dıjmınê Dalas
Dı ser ava re, dı ser çıya re
Rengê te ê reş tê ber çavê me
Dengê te ê xweş xweş tê gühê me
Ev xebata te dıdi me hêrzan
Kêferata te dıdi me lerzan
Ev tevgera te jı bona ınsan
Pır jê dıtırsın axa u dehqan
Xwedi sermıyan jı te dıtırsın
Hemi xanedan jı hev dıpırsın
Dıbêjın reşık çawa şıyar bun?
Destê hev gırtın lı ber me rabun
Dalas dıtırsi weke Mak-Arsi
Dı ber pıyan çun pır tac u kürsi
Xwedi sermıyan serê xwe hıldan
Dıbezın, dılerzın, dıcıvın, dırevın
Jı meydan...

Ey heval Robson!
Ne tenê reşık ketın bın destan
Em ji sıpi ne mane perişan
Reben, belengaz, bındest,çarereş
Bırçi u tazi, tev jar u nexweş
Günhê me çı ye, ne suc ne sebeb
Ketın bın destan ev Kürd u Ereb
Zenci u Hındi em hemi ınsan
Kê em hıştıne wısa perişan
Nizam, nizam...
Nizama hovan, ev nizama xwar
Nizama faşist em xıstın bın dar
Xwedi sermıyan, dezge koledar
Em kırın bêçar, em kırın bın bar
Kırın tar u mar...

Ey heval Robson,
Derdê mın u te, ev derdê gıran
Zordestıya ko kete nav cıhan
Hın mezın, bılınd, dehqan xanedan,
Hın reben bındest mane perişan
Jı vi derdê me Markıs ingılıs
Bune dü rêzan, bune dü hozan
Lênin Sıtalin rê şani me dan
Pale şıyar bun xebat u lebat
Roj hılat, roj hılat...
Xelas bu rojhılat
Roja sor, roja zer
Jı Mosko hate der
Tava xwe da Balqan da Elman
Xwe berdaye ser Çin, Çin
Çina mezın, Çina gıran
Şewqa xwe da Hınd
Tev dagırt, cıhan...

Ey heval Robson,
Karker u rencber, cotar şıyar bun
Reben perişan bı hevre rabun
Bı tang u bı top, dıçın şer u ceng
Lı her der qirin lı her der hewar
Lı hawir bu deng
Dıxwazın azadi, serbesti wekhevi
Narevın...
Lê dıjmın dıtırsi, dırevi,dırevi..
Çı reşık, çı sıpi, belengaz bun heval
Dıküjın koledar-xwedi günd, xwedi mal
Berepaş dırevın bayloz, xanedan
Malê wan malê wan,
Bu bela serê wan...

Tarix, tarix xıste nav singa wan
Dılê wan, çavê wan,
Ev kelem ev miz...
Dıcıvın, dıkevın, dı şer de dırevın
Peykevın peykevın...

Ey heval Robson!
Me dıvê dınyake ko her kes dewlemend
Dınya bu bühışt çı bajar çı günd
Jı bo her kesi fersend u mecal
Xwenda u zana, hozan u delal
Qesra me bılınd, bexçe xweş u rınd
Em tev de dılxweş lı nav dımeşın
Tılur dıqışın, cobar dıxüşın
Çüqli dıhejın, pelık dıweşın
Çıya pır bılınd, dırêj, gırover
Tirêjê rojê xwe berdane ser
Dınya maye mışt, jı jin, jı evin
Xweşi tev dagırt
Her kes, her tışt, her der...

Ey heval Robson
Fermo em herın
Serbest bıgerın
Bıxün, bınerın
Bıbênın bıpırsın
Zorker nemaye jı kê bıtırsın
Sınor nemane çıbkın peseport
Dılxweş u rugeş hemi keç u xort
Lı vır xürini bıxün hıngıvin
Lı Mosko taştê, fıravin lı Çin
Lı Newyorkê şiv, lı London paşiv
Çı reş çı sıpi tev bıbın kıriv...
Fırek bıdın xwe, em herın Merix
Destê xwe bıdın Şêrin u Zelix
Zika rıwê te maçki bımıji
Tina dılê xwe bı te bıküji
Bêje ezbeni, bêje ezbeni,
Jola dıkeni, Zıka dıkeni...
Dengê te ê xweş herkes dıxwazi
Wi dengê şêrin...
Bêje ey heval, hevalê delal
Bı saz bı qêrin...
Bımri koledar, bımri zordesti
Bıji azadi, bıji serbesti.

Ey heval Robson!
Ev cihana xweş
Besi teva ye çı sıpi çı reş
Dıvê derbas kın ru bıken u geş
Dewlemend serbılınd,

Tev bı hev re rınd...
Nemênın sêwi, bırçi u tazi
Ne küştın, ne şer, ne qir, ne gazi
Bı hev re herın tev kar u xebat
Heşt seet, çar seet, dü seet
Pır xweş e xebat
Bo mılet u welat,
Ko bıbın em bı kınc, bı xwarın
Bı xani, bı roni, xwenda u sıwar
Lı ber hev nanerın
Bun heval, bune dost, bune yar
Hovıti nema ye...

Tev xwenda, tev zana, tev şıyar
Ev kevoka selam, pır xweşık pır cıwan
Baweşin, baweşin bıki ew lı ser me lı ınsan
Pır xweş e ev cihan
Tev evin, tev de jin
Ax... Cegerxwin
Pır xweş e ev cihan...

Ey Heval Robson şiirinin Türkçe çevirisi henüz eklenmemiştir.
© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.

Albüm | Atasözleri | Biyografi | Erkek İsim Anlamları | Frekans | Galeri | Hazır Mesajlar | Hikaye | İlahi Sözleri | İsim | İsim Telaffuzları | İslam | Karikatür | Kız İsim Anlamları | Kürt Dili | Kürtçe Beddualar | Kürtçe Dualar | Masal & Hikaye | Nasıl Denir? | Nedir? | Radyo | Sanatçılar | Şarkı Sözleri | Şiir | Sözlük | Ünlü Sözleri | Video |

Gizlilik Politikası İletişim Kullanım Şartları Reklam

Firma Diyarbakır | Kürtçe Çeviri | Kürtçe Frekans | Kürtçe Sözlük | Radyo |

Kürtçe Bilgi
Kürtçe Bilgi, Kürtçe alanında farklı kategorilerde içerik sağlayan geniş kapsamlı bir portaldır.
Sözlük, Şarkı sözleri, Biyografi, Edebiyat, Hazır mesajlar, Masal, Hikaye, Şiir, Radyo ve daha fazlası için Kürtçe Bilgi...

© KurtceBilgi.Com. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece KurtceBilgi .Com'a aittir. Site içerisinde yer alan veriler, kâr amacı gütmedikçe her türlü sosyal paylaşım platformlarında ve uygulamalarında paylaşılabilir. Ancak başka bir sitede paylaşılamaz.Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını gizlilik politikamız çerçevesinde, kabul etmiş sayılıyorsunuz.